TRANSYLVANIAPAINTINGS FROM TRANSYLVANIA


Here are some paintings Lene painted in Transylvania. Every year since 2011, Lene has been a teacher of landscape painting courses in Transylvania,

with her colleagues Christopher Rådlund and Era Leisner.
MORE ABOUT TRANSYLVANIA AND

THE PAINTING COURSES


Course in landscape painting


Under the guidance of the artists Era Leisner and Lene Ørnhoft, Frie Kunster organized a course in landscape painting in August, staying in several of the old Saxon villages in Transylvania.


Over the course of a week, participants produced five paintings each. Most of the participants had no or very limited experience of painting before, but achieved very good results during the course.


The paintings that Era Leisner and Lene Ørnhoft painted during their stay were for sale during the exhibition in December 2019. Proceeds from the sale go to fund an annual summer camp for Roma children in the area.


We also exhibited the paintings to the course participants, but these were not for sale.


We will announce the next course in landscape painting. It is arranged in the same area of ​​Transylvania.


We have had courses in landscape painting in Transylvania every year since 2011.

We were supposed to celebrate our 10th anniversary in 2020, but unfortunately this trip is canceled due to Corona. Also 2021 and 2022  trip was canceled. The course week


During the annual courses, we stay in several villages, some of them with UNESCO World Heritage status, and visit the city of Sighişoara (Schässburg) with its mighty medieval castle town. It is also a World Heritage Site.


Accommodation is in family run guesthouses in the villages. During the day, the course participants migrate into the cultural landscape, which provides a uniquely beautiful framework for the teaching of landscape painting by Era Leisner and Lene Ørnhoft


Some days we walk on trails through woods and fields from one village to the next, stopping for lunch and painting lessons along the way. We also meet local craftsmen and other professionals who could give an insight into the history of culture and architecture and the work that is now being done to protect and further develop the traditions.


During this year's cource, we visited a summer camp for Roma children, organized by local idealists with support from, among others. INTBAU Scandinavia and Rotary Holmenkollen.


The purpose of the annual summer schools is to allow children from poor families to experience a structured community with education in the understanding of nature.


The children were taught how to paint by Lene Ørnhoft.


Proceeds from sales during the exhibition will go to the summer school project.More about Transylvania in Romania


The German-speaking Protestant Saxons in Transylvania lived in hundreds of villages and some major cities. They were self-sufficient farmers, and developed a very well-organized village culture, characterized by high-level folk art.


The center of the villages is the fortified church, which served as both a house of worship and a castle in wartime. This culture was intact until World War II, but large waves of emigration to Germany after the end of the war in 1945 and the fall of communism in 1989 have resulted in less than 10% of the Saxons remaining.

Romanians and Roma people, have largely taken over the villages, and often lack knowledge of the preservation of Saxon building heritage and agricultural traditions.


Many NGOs and the EU have therefore initiated projects to restore both fortified churches and other village buildings. Support is also provided for the maintenance of village-based agriculture and the landscape between the villages.


In addition to villages with fortified churches, the area is also characterized by preserved cultural landscapes with pastures, forests and hills. There was little development in the area in the 20th century, even under communism, and both landscape and settlement therefore give a vivid impression of what Europe looked like hundreds of years ago.
Contacts for Frie Kunster:


Lene Ørnhoft

Tel: +47 934 55 893


Arne Sødal

Tel: +47 22 20 09 26,

Mob: +47 922 98 996Invitation from the exhibition year, 2019:


Mer om Transylvania og malekursene:Kurs i landskapsmaleri


Under ledelse av kunstnerne Era Leisner og Lene Ørnhoft, arrangerte Frie Kunster i august et kurs i landskapsmaleri, med opphold i flere av de gamle saksiske landsbyene i Transylvania. 

I løpet en uke produserte deltakerne fem malerier hver. De fleste deltakerne hadde ingen eller meget begrenset erfaring med maleri fra før, men oppnådde meget gode resultater i løpet av kurset.


Maleriene som Era Leisner og Lene Ørnhoft malte under oppholdet var til salgs under utstillingen som var i desember 2019.
Inntekter av salget går til å finansiere en årlig sommerleir for Rom-barn i området.

Vi stillte også ut maleriene til kursdeltakerne, men disse var ikke til salgs.


Vi vil annonsere neste kurs i landskapsmaleri. Det arrangeres i samme område av Transylvania.


Vi har hatt kurs i landskapsmaleri i Transylvania hvert år siden 2011.

Så i 2020 skulle vi feire 10 års jubileum, men på grunn av Korona ble turen i 2020 og 2021 dessverre avlyst. Kurs uken


Under de årlige kursene oppholder vi oss i flere landsbyer, noen av dem med UNESCO World Heritage status, og besøker byen Sighişoara (Schässburg) med sin mektige middelalderske borgby. Også den er et Verdensarvsted.

Innkvartering er i familiedrevne gjestehus i landsbyene. På dagtid vandrer kursdeltakerne ut i kulturlandskapet, som gir en unikt vakker ramme omkring undervisningen i landskapsmaleri ved Era Leisner og Lene Ørnhoft

Noen dager vandrer vi på stier gjennom skog og mark fra en landsby til den neste, med stopp for lunsj og maleundervisning underveis. Vi møter også lokale håndverkere og andre fagfolk som kunne gi et innblikk i kultur- og arkitekturhistorien og arbeidet som nå skjer for å verne og videreutvikle tradisjonene.

Under årets kurs besøkte vi en sommerleir for Rom-barn, arrangert av lokale idealister med støtte fra bl.a. INTBAU Skandinavia og Rotary Holmenkollen.

Hensikten med de årlige sommerskolene er å la barn fra fattige familier oppleve et strukturert felleskap med opplæring i naturforståelse.
Barna fikk undervisning i å male av Lene Ørnhoft.

Inntekter fra salg under utstillingen vil gå til sommerskoleprosjektet.


Mer om Transylvania i Romania


De tysktalende, protestantiske sakserne i Transylvania bodde i flere hundre landsbyer og noen større byer. De var selveiende bønder, og utviklet en meget velorganisert landsbykultur, preget av folkekunst på høyt nivå.

Sentrum i landsbyene ar den befestede kirken, som fungerte som både gudshus og borg i krigstid. Denne kulturen var intakt til 2.verdenskrig, men store bølger av utvandring til Tyskland etter krigens slutt i 1945 og kommunismens fall i 1989 har resultert i at mindre enn 10 % av sakserne er tilbake. Rumenere og romfolk har i stor grad overtatt landsbyene, og mangler ofte kunnskaper om ivaretakelse av saksisk bygningsarv og jordbrukstradisjoner.

Mange frivillige organisasjoner og EU har derfor iverksatt prosjekter for å restaurere både befestede kirker og annen landsbybebyggelse. Det gis også støtte til opprettholdelse av det landsbybaserte jordbruket og landskapet mellom landsbyene.

I tillegg til landsbyer med befestede kirker preges området også av bevarte kulturlandskaper med beitemarker, skoger og åser.
Det skjedde lite utvikling i området i det 20. århundre, heller ikke under kommunismen, og både landskap og bebyggelse gir derfor et levende inntrykk av hvordan Europa så ut for flere hundre år siden.Kontaktpersoner for Frie Kunster:

Lene Ørnhoft

Tlf: +47 934 55 893

Arne Sødal

Tlf: +47 22 20 09 26,

mob: +47 922 98 996

Invitasjonen fra utstillingen 2019: